Sestřičky - obrázek

Semináře v sociální sféře

Společnost Vzdělávání IN s.r.o., zajišťuje vzdělávání v sociálních službách – viz nabídka:

 • uspořádání jednodenních seminářů,
 • interaktivní forma školení – aktivní zapojení posluchačů (nejen pasivní příjem informací),
 • příznivá cena (lze se dohodnout na jednotlivé semináře) – od 7700 Kč do 9700 Kč plus DPH,
 • cena za jednoho účastníka od 370 Kč do 470 Kč,
 • maximálně 30 účastníků,
 • termíny konání: pracovní dny, dopoledne i v odpoledních hodinách, soboty.

Vše je akreditováno dle: MPSV ČR z. 108/2006 Sb. – 6 nebo 8 hodin MZ ČR z. 105/2011 Sb. – 4 kredity

Určeno pro: Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Zdravotní laborant, Nutriční terapeut, Zdravotnický záchranář, Farmaceutický asistent, Zdravotně soc. pracovník, Ergoterapeut, Fyzioterapeut, Sociální pracovník, Pracovník v sociálních službách, Vedoucí pracovník.

Nabízíme akreditované semináře s následující tematikou:

 1. Umění komunikace v sociálních službách (kritizovat a přijímat kritiku, obrana proti manipulaci, řešení konfliktů, specifická komunikace s umírajícím) – interaktivní praktický seminář, 8 hodin, 4 kredity.

  Anotace: Seminář seznamuje obecně posluchače s možnými úskalími v mezilidské komunikaci a ve vzájemných vztazích. Nejsou specifikovány aspekty pečovatelské praxe, pozornost je spíše zaměřena na komunikaci v rodině, v zaměstnání a ve společnosti. Seminář je určen těm posluchačům, kteří chtějí zdokonalovat své komunikační poznatky a dovednosti.

 2. Agresivní klient v institucionální péči – interaktivní seminář, 8 hodin, 4 kredity.

  Anotace: Teoreticko-praktický seminář se zabývá agresivitou v práci pečovatele. Předkládá formy agrese, projevy agrese, negativní důsledky pro klienta i pro pečovatele. V praktické části posluchač pozná, jak vnímat a čelit agresivnímu chování a jednání klienta.

 3. Demence u seniorů v institucionální péči – interaktivní seminář, 8 hodin, 4 kredity.

  Anotace: Teoreticko-praktický seminář se zabývá demencí u seniorů, která je nemířena vůči pečovatelským osobám. Předkládá modelové situace, kdy dochází k agresivnímu chování u dementních seniorů.

 4. Jak pracovat se Standardy kvality v sociálních situacích – teoreticko-praktický seminář, 8 hodin, 4 kredity.

  Anotace: Seminář zaměřený na problematiku standardů kvality sociálních služeb. Osvětluje koncepci a strukturu standardů. Předkládá komentáře k jednotlivým kritériím sociálních služeb. Motivuje posluchače k řešení praktických problémů týkající se standardů sociálních služeb.

 5. Etika v sociální práci – teoretický seminář, 8 hodin, 4 kredity.

  Anotace: Interaktivní seminář zaměřený na etické kodexy sociální práce v širším kontextu. Zahrnuje vysvětlení základních pojmů. Seminář se rovněž věnuje problémovým etickým situacím v sociální práci.

 6. Úskalí výživy u klientů v sociálních službách – interaktivní seminář, 8 hodin, 4 kredity.

  Anotace: Seminář s praktickými ukázkami seznamuje posluchače s problematikou výživy nejenom ve vyšším věku. Zaměřuje se na stále podceňovanou roli nutričního terapeuta v uspokojování základních potřeb seniorů, význam nutriční terapie a pitného režimu v ošetřování seniora, malnutrici a její důsledky. Pozornost je též věnována alternativním postupům při stravování osob. Jednotlivá témata jsou doplněna demonstrací lektora.

 7. Zajištění bezpečnosti klientů v sociální sféře – teoreticko-praktický seminář, 8 hodin, 4 kredity.

  Anotace: Interaktivní seminář seznamuje posluchače s problematikou bezpečnosti klientů sociální sféry. Posluchači jsou prostřednictvím semináře seznámeni s různými technikami a kompenzačními pomůckami, které se věnují problematickému zajištění bezpečné péče (efektivní komunikace se seniorem, polohování seniora, bazální stimulace, kompenzační pomůcky, prevence pádů, záměna léků). Nejen pády, tělesná a smyslová postižení, ale také změny psychického zdraví ohrožují bezpečnost klientů sociální péče. Seminář se zaměřuje na problematiku bezpečného stáří nejen represivně, nýbrž klade důraz zejména na předvídání a předcházení negativním událostem.

 8. Poskytovaná první pomoc v sociální sféře – teoreticko-praktický seminář, 8 hodin, 4 kredity.

  Anotace: Seminář seznamuje posluchače se základní neodkladnou první pomocí a se základy přednemocniční neodkladné péče se zaměřením na seniorskou populaci. Jádrem semináře se stává senior a jeho náchylnost k různému poranění, které pak budou potencionální zachránci sami efektivně řešit. Interaktivně vedený seminář umožňuje posluchače seznámit se základními technikami první pomoci především prakticky a názornými modelovými situacemi. Posluchač je seminářem motivován k efektivnímu poskytování první pomoci.

 9. Syndrom vyhoření u pracovníků v sociálních službách – interaktivní seminář 8 hodin, 4 kredity.

  Anotace: Seminář řeší běžné denní problémy, které ovšem mohou přerůst schopnosti jedince, jak jim čelit. Seminář seznamuje posluchače s tím, co je stres a syndrom vyhoření, jaké jsou příčiny stresu a syndromu vyhoření v běžném osobním, ale i pracovním životě. Seminář předkládá možnosti a strategie, jak opakovanému stresu a syndromu vyhoření čelit. Součástí je praktický nácvik modelových situací.

 10. Deprese u klientů v institucionální péči – interaktivní seminář 8 hodin, 4 kredity.

  Anotace: Seminář je koncipován jako teoreticko-praktický. V teoretické části se posluchači seznámí se základy duševní poruchy, s projevy, možnými následky a možnostmi léčení. V praktické části se účastníci snaží představit možné způsoby života seniorů s depresí, varianty soužití s rodinnými příslušníky či kontakt s pracovníky v sociálních službách. V semináři je kladen důraz na profesionální kontakt s klienty s depresí, ale i na rozpoznání nastupujících a dalších příznaků nemoci.

 11. Uspokojení potřeb klientů v institucionální péči (bolest, problematika omezení pohybu, sexualita) – interaktivní seminář 8 hodin, 4 kredity.

  Anotace: Vzdělávací akce je zaměřena na rozdíly saturace potřeb v produktivním věku a ve vyšším věku, a to zejména u osob, které jsou méně soběstačné a péči o sebe sama již nezvládnou. Pozornost je více věnována problematice bolesti a z toho vyplývajících psychických a fyzických důsledků.

 12. Péče o klienty s problematikou diabetu, CMP a hojení ran – interaktivní seminář 8 hodin, 4 kredity.

  Anotace: Vzdělávací akce seznamuje účastníky s problematikou nemocí diabetes mellitus a centrální mozkové příhody, dále pak s problémy hojení kožních defektů, jako jsou např. dekubity či otevřené bércové vředy. Seminář poukazuje na význam podpory dodržování stravovacího režimu, hybnosti klienta, prevence imobility.

 13. Aktivizace (smyslová a manuální) v institucionální péči – interaktivní seminář 8 hodin, 4 kredity.

  Anotace: Interaktivní seminář věnující se jednotlivým skupinám aktivit. Posluchač získá přehled o možnostech aktivizace, jejím významu a důležitosti. Posluchači mají možnost praktického ověření teoretických poznatků.

 14. Typologie klientů a pracovníků v sociální sféře – interaktivní seminář 8 hodin, 4 kredity.

  Anotace: Teoreticko-praktický seminář se zabývá vnitřním světem klientů v sociální sféře a reflexí okolí a zaměřuje se na nácvik profesionálního přístupu ke všem typům klientů. V praktické části posluchač pozná potenciální rizika, pochopí význam celoživotního seberozvoje pro práci s klienty, naučí se efektivně se zapojit do práce týmu a seznámí se s potřebou individuální proklientské orientace.

 15. Úvod do práce s emocemi v pomáhajících profesích – interaktivní seminář 8 hodin, 4 kredity.

  Anotace: Pracovníci v pomáhajícíh profesích jsou, s ohledem na náročnost jejich práce, často ohroženi emocionálním stresem, a´t už vyvolaným pozitivními nebo negativními podněty. Jejich práce přináší zvýšený kontakt s emocionalitou klientů a to samozřejmě vyvolává emoce v nich samých. To může vést až k tzv. syndromu vyhoření (burnout), pocitu pracovního vyčerpání, který vede k závažným psychickým a následně i zdravotním potížím. Kurz seznamuje účastníky s mechanismem vzniku emocí a vztahem mezi syndromem vyhoření a emočním stresem. Ukáže možnosti jak emocím jiných lidí i svým vlastním přistupovat. Nastíní možnosti duševní hygieny (pozitivní imaginace, relaxace, přelaďování), které jsou účinnou prevencí proti syndromu vyhoření.

 16. Základy supervize pro pracovníky v pomáhajících profesích – interaktivní seminář 8 hodin, 4 kredity.

  Anotace: Seminář umožňuje účastníkům základní orientaci v tématu a problematice supervize, získání informací o jejím smyslu, cílech, procesu, účastnících. Účastník kurzu se seznámí nejen s jejími benefity, ale také s jejími pastmi a nástrahami. Praktický trénink je zaměřen na konkrétní témata a zdroje pracovní zátěže účastníků kurzu


Hlavní stránka | Mapa stránek | Kontakty

Copyright  ©  2010 - 2018, Vzdělávání IN